VIII NABÓR OTWARTY

Pobierz PDF
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska  2014-2020  ogłasza VIII nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu  Współpracy  INTERREG  VA Brandenburgia –Polska  2014-2020. W  konkursie  można składać wnioski projektowe w ramach Osi  Priorytetowej  II/  Priorytet  inwestycyjny  7c, Osi  Priorytetowej  III oraz w Osi Priorytetowej IV.

Terminy naborów:

07.03.2019 do 31.05.2019 OP II Transport Priorytet inwestycyjny 7 c  1.465.000 EUR środków EFRR

07.03.2019 do 16.05.2019 OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji 1.712.591,48 EUR środków EFRR

07.03.2019 do 16.05.2019 OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji 4.950.004,82 EUR środków EFRR

We wszystkich ww. osiach priorytetowych suma dostępnych środków EFRR może ulec zwiększeniu wskutek zwracanych do programu środków.

Obecnie nie planuje się kolejnych naborów.

Tekst naboru: http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/03/Call-8_PL.pdf

 

Zobacz również