Konkurs w obszarze kultury

Pobierz PDF
21 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest wsparcie zadania: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, obejmujące w szczególności:
  • organizowanie wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów, spektakli, pokazów filmowych, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych, artystycznych i innych imprez mających znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich promocja,
  • wspieranie twórczości i tradycji ludowej w tym ochronę unikalnych i zanikających zawodów,
  • wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
  • wspieranie działań związanych z rozwojem talentów, pasji dzieci i młodzieży m.in. organizacja warsztatów, plenerów, spotkań, konkursów, przeglądów itp.,
  • promocja kultury i dziedzictwa narodowego regionu poprzez niekomercyjne, niskonakładowe publikacje i wydawnictwa
- na realizację ww. działania przeznaczono środki w wysokości 130.000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15.000 zł.
 
Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generatora eNGO, dostępnej na stronie – www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 20 lutego 2020 roku. O terminie złożenia oferty decyduje godzina wpływu oferty w wersji elektronicznej w Generatorze eNGO oraz data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
 

Zobacz również