COVID-19: dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych

Pobierz PDF
Samorząd wspiera przedsiębiorców w czasie pandemii. W okresie od 2 kwietnia do 18 maja przedsiębiorcy z Lubuskiego złożyli łącznie 1247 wniosków, dot. świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego oraz świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, ubiegając się o wsparcie dla łącznej liczby 64 671 pracowników, na łączną kwotę wsparcia 226.267.165,09 zł. Kwota 209.455.737,61 zł dotyczy wszystkich wniosków, czyli poprawnych i błędnych. Poprawne wnioski opiewają na kwotę: 1 100 181 627,84 zł i do 15 maja wypłacono przedsiębiorcom 45 184 240,62 zł.

Jak wyglądała koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych?  

Do 18 maja br. wpłynęło 211 wniosków od osób powracających zza granicy i ubiegających się o zasiłek w Polsce, odbyło się 58 transferów (osoby z przyznanym zasiłkiem zza granicy i pobierają go w Polsce - płaci instytucja zagraniczna) oraz wykonano 1375 telefonów dotyczących koordynacji. Wpłynęło około 127 zapytań drogą elektroniczną, 335 pisma do spraw będących w toku i 17 wniosków o wydanie formularza U1 (potwierdzenie pracy w Polsce).

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Przestój ekonomiczny – dopłata do minimalnego wynagrodzenia

W związku ze  spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżony wymiar czasu

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze  spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19,  może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Komu dofinansowanie nie przysługuje?

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Zobacz również