Kolejowa przyszłość południa regionu

Pobierz PDF
Spotkanie z mieszkańcami południa regionu w sprawie rewitalizacji linii kolejowej
Rewitalizacja linii kolejowych nr 275 oraz nr 14 na odcinku Miłkowice – Żagań – Żary – Forst to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielami mieszkańców południa województwa lubuskiego.

Podczas spotkania omówiono potrzebę rewitalizacji przedmiotowego odcinka linii kolejowej, łączącego południe regionu lubuskiego, w tym miast Żary i Żagań z aglomeracją wrocławską. Przedstawiciele tych miast wyrazili zaniepokojenie, że jak dotąd inwestycja nie została zrealizowana i wg nich nie przewidziano jej w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Marszałek Elżbieta  Anna Polak zapewniła,  że linia  jest nadal ujęta w planach wojewódzkich i nigdy nie była z nich wykreślona. Przede wszystkim znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym, w którym określone zostały cele i przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz naszego województwa. Jest również ujęta w Krajowym Programie Kolejowym, który jest dokumentem rządowym. Potrzebę modernizacji tej linii uwzględniono ponownie w aktualizowanej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Województwo Lubuskie nie odstępuje zatem od realizacji tych planów i stopniowo je realizuje w miarę dostępnych środków.

Przedstawiciele Departamentu Infrastruktury i Komunikacji poinformowali, że z uwagi na ograniczoną pulę środków w RPO Lubuskie 2020 oraz wzrost kosztów realizacji w stosunku do planowanych pierwotnie kwot, niemożliwe było rozpoczęcie realizacji wszystkich zaplanowanych projektów infrastrukturalnych. Dlatego co najmniej od 2017 roku prowadzona jest korespondencja z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie potencjalnych projektów  do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE. W ramach tej korespondencji każdorazowo jest wymieniana potrzeba kontynuacji dotychczasowych planów w tym również modernizacji linii nr 275 i 14.

Grzegorz Kuźniar – radny miasta Żagań zaproponował realizację chociażby prac utrzymaniowych na linii nr 275 o relatywnie mniejszym zakresie i przy zaangażowaniu mniejszych środków finansowych, które w efekcie podwyższyłyby parametry techniczne linii, aby pociągi mogły rozwijać większe prędkości niż obecnie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zwrócili uwagę, że za utrzymanie odpowiednich parametrów linii odpowiada PKP PLK SA, która otrzymuje na ten cel środki z budżetu państwa. W ostatnim czasie na linii nr 275 zrealizowano z tych środków dwie duże inwestycje obejmujące przebudowę mostów na Bobrze i Kwisie oraz zmodernizowano dworzec w Żaganiu. Na lubuskim odcinku tej linii autobusy szynowe rozwijają obecnie prędkość 90km/h.

Ireneusz Brzeziński z Urzędu Miasta w Żarach zwrócił również uwagę na wewnętrzne problemy komunikacyjne miasta Żary związane z przebiegiem linii kolejowych przez centrum miasta. Jego zdaniem planowane remonty linii powinny uwzględniać również przebudowę wiaduktów kolejowych oraz budowę nowych przystanków, aby poprawić dostępność komunikacyjną.

W rezultacie ustalono, że koniecznym będzie zorganizowanie odrębnego spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli PKP PLK SA, zainteresowanych samorządów z południa województwa lubuskiego oraz samorządów województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Podczas  tego  spotkania  usystematyzowana  zostanie  wiedza  na  temat  zrealizowanych       i planowanych inwestycji kolejowych oraz ustalone zostaną możliwości dalszych działań w tej sprawie. W tym celu przedstawiciele Żar i Żagania  wystąpią do Urzędu Marszałkowskiego   z pismem zawierającym konkretne oczekiwania inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej, które ich zdaniem wymagają wsparcia ze strony samorządu wojewódzkiego.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony: Sławomir Kotylak – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, Arkadiusz Mieczyński – Kierownik Wydziału Transportu oraz Andrzej Klauza z Wydziału Transportu. Ze strony przedstawicieli mieszkańców Żar i Żagania uczestniczyli: Sławomir Kowal – Radny Województwa Lubuskiego, Grzegorz Kuźniar – Radny Miasta Żagań oraz Ireneusz Brzeziński – Urząd Miasta Żary.

Zobacz również