Rządowa subwencja na drogi

Pobierz PDF
Lubuskie otrzymało 1,8 mln zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę mostu przez rzekę Wartę w m. Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie-Krzeszyce wraz z dojazdami. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał Minister Finansów.

Dodatkowo w Lubuskiem dofinansowanie na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok otrzymały także:

- Miasto Gorzów Wlkp. na przebudowę ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego – 2,4 mln zł

- Powiat Międzyrzecki na przebudowę mostu w miejscowości Żółwin – 1,7 mln zł

- Powiat Świebodziński na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na odcinku Szczaniec-Dąbrówka Wlkp. – 342 tys. zł

W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł. Dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

· 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
· 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
· 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
· utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

·  inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
·  utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
·  remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Zobacz również