Oświadczenie Marszałka w sprawie bonów dla przedsiębiorców

Pobierz PDF
logo województwa lubuskiego
W związku ze stanowiskiem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej publikujemy oświadczenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie Lubuskich Bonów Wsparcia Przedsiębiorców.

W związku z oświadczeniem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, które ukazało się na stronie internetowej organizacji 22 lipca br., informuję, że za realizację projektów grantowych Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców odpowiada beneficjent. To beneficjent – OPZL zgodnie z §5 ust.1 pkt.3 umowy zobowiązał się do realizacji projektu grantowego w pełnym zakresie, z należytą starannością, celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie. Zgodnie §10 ust. 5 umowy jest on zobowiązany do zapewnienia i udokumentowania, że grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy wdrożeniowej

Zarząd Województwa Lubuskiego po omówieniu z przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. i OPZL w Zielonej Górze problemów związanych z realizacją projektu wypracował dwie propozycje:

  1. Zarząd województwa rekomenduje unieważnienie naboru, ogłoszenie nowego naboru z kryteriami pozwalającymi na wybór projektów w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny z wyłączeniem osób zasiadających w zarządach obu Izb, którzy nie mogą przystąpić do naboru. Z możliwości ponownego złożenia wniosku będą mogły skorzystać firmy, które aplikowały w pierwszym naborze oraz wszystkie inne w tym te, które system wykluczył z uwagi na bardzo ograniczony czas naboru.
  2. Zarząd województwa proponuje porozumienie stron i przejęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizację projektu. Zarząd województwa powołałby  wówczas wspólną komisję oceny projektu i ogłosił nowy nabór, na nowych zasadach.

24 lipca br. na spotkaniu z Zarządem Województwa Lubuskiego członkowie zarządów OPZL i ZIPH przedstawią swoje stanowisko w sprawie. 

Zobacz również