12 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 - wznowienie XXX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
XXX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 29 marca 2021 roku, godz. 11:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXX zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
 6. Analiza wykorzystania środków z krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 w województwie lubuskim.
 7. Raport z realizacji w 2020 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021.
 8. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów do składu Rady Lubuskiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021.
 16. Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie konieczności wprowadzenia zmian do Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.
 17. Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały nr 145/1906/20 z dnia 27 października 2020 Zarządu Województwa Lubuskiego z późn. zm. w sprawie powołania Lubuskiej Rady Samorządowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
 20. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Sejmiku.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XXX sesji Sejmiku.

Zobacz również