Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 8:30. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Postępowanie wyjaśniające dotyczące skargi wniesionej przez AL-DENTICA Opieka Dentystyczna Beata Anna Piórkowska.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 9 listopada 2020 r.  
  5. Sprawy różne.

Zobacz również