Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki - 20 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.
  6. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

Zobacz również