XXXI sesja Sejmiku za nami

Pobierz PDF
Radni wysłuchali informacji o m.in. inwestycjach na lubuskich drogach, poznali też sytuację finansową jednostek ochrony zdrowia. Przyznano także dofinansowanie do programów „Lubuska Baza Sportowa” i Lubuska Baza Turystyczna”.

W Sesji udział wzięło 29 radnych. Gośćmi byli lubuscy parlamentrzyści: poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki oraz senator Wadim Tyszkiewicz. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia działań zarządu województwa w okresie międzysesyjnym. Radni pytali m.in. o kolejne unijne konkursy na prace rewitalizacyjne, a także o kadrę nizbędą do obsługi zakupionego niedawno robota da Vinci oraz budowę kapsuł sferycznych, które miały stanąć przed zielonogórskim szpitalem.

- Procedura zakupu robota da Vinci trwała dosyć długo i wymagała uzgodnień z wojewodą oraz komitetem sterującym. Inwestycja wymagała spełnienia szeregu warunków, w tym zespołu chirurgów, posiadających niezbędne uprawnienia. Zakup urządzenie objął także szkolenie dla lekarzy nie tylko z Gorzowa Wlkp., ale też Zielonej Góry. Poza tym jesteśmy na etapie pozyskania kontraktu z NFZ - tłumaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak – Jeśli chodzi kapsuły, zostały jednak zamienione na już gotowe pomieszczenia do triażu. Przypomnę, że odeszliśmy od pierwotnego projektu, bo przekraczał nasze możliwości finansowe. Koszty były dużo wyższe od planowanych - dodała marszałek.

Milion na budowę hali w Słubicach

Radni Województwa podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi słubickiemu w wysokości 1 mln zł na kontynuacje budowy hali w Słubicach. O wsparcie realizacji inwestycji wnioskował powiat słubicki. Chodzi o budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta. Szkoła nie posiada odpowiednich warunków lokalowych dla prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się w budynku po byłej stajni, który jest w złym stanie technicznym. Budowa hali rozpoczęła się w 2019 roku, a koszt całkowity budowy to 5,5 mln zł.

W ramach tego punku obrad radni wnioskowali o opracowanie warunków i jasnych zasad udzielania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. - Samorząd wojewódzki wspiera wiele zadań, które nie należą do naszych zadań obowiązkowych. Nie jest to wyjątkowa dotacja skierowana tylko do jednego powiatu. Staramy się być w tej sprawie solidarni z innymi samorządami. Mogę wymienić chociażby kilka zadań z 2020 i 2021 r. Duże ośrodki samorządowe jak Gorzów Wlkp. i Zielona Góra uzyskały dofinansowanie na mieszkania dla samotnych matek w kwocie po 100 tys. zł. Powiat krośnieński uzyskał wsparcie dla szpitala na zakup aparatu rentgenowskiego 500 tys. zł. Dofinansowaliśmy także domki rodzinkowe w międzyrzeczu i powiecie żagańskim. Są też przykłady inwestycji drogowych, nienależących do naszych zadań: powiat międyrzecki, obwodnica Trzciela - tylko w tym roku ponad 1,4 mln zł, a przecież w porozumieniu jest to kwota ok. 13 mln zł, co stanowi 85% kosztów. Mamy wiele przykładów, gdzie wysokość wsparcia samorządu województwa jest większa, niż inwestora – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Obecny podczas obrad starosta słubicki Leszek Bajon dziękował radnym za wsparcie. Przypomnijmy, że tą sprawą sejmik zajmował się od lutego br.

Ważne decyzje radnych

W planie sesji znalazło się w sumie kilkadziesiąt punktów. Jednym z nich była informacja na temat prac na drogach wojewódzkich w 2020 r. oraz 2021 r. Temat wyczerpująco zreferował Paweł Tonder, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Radni województwa mieli tego dnia okazję wysłuchać także raportów dotyczących sytuacji: lubuskiego rolnictwa, finansowej jednostek ochrony zdrowia oraz realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2020 rok.

Istotnym punktem sesji było również przyjęcie programów „Lubuska Baza Sportowa” i „Lubuska Baza Turystyczna na 2021 r.”. W ich ramach można pozyskać nawet 100 tys. zł na działania rozwijające infrastrukturę sportową lub turystyczną w województwie lubuskim. W sumie dzięki obydwu inicjatywom dotację otrzyma aż kilkadziesiąt podmiotów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXI zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich w 2020 r. oraz stan zaawansowania planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020.
 6. Informacja na temat sytuacji lubuskiego rolnictwa.
 7. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słubickiemu pomocy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Bogdaniec gmina Bogdaniec, oznaczonej działką nr 74/2.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0073 Torzym gmina Torzym, oznaczonej działką nr 169/3.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ludwikowi Ireneuszowi Lipnickiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad XXXI sesji Sejmiku.

Galeria: XXXI Zwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zobacz również