Postaw na aktywność fizyczną

Pobierz PDF
„Umiem pływać”, „Mały Mistrz”, „MultiSport”, „Lubuski Mundial Funduszy Europejskich” to programy realizowane przez Województwo Lubuskie w zakresie upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży. 9 maja br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się konferencja prasowa podczas, której wicemarszałek Maciej Szykuła omówił realizację tych programów.

- Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych – powiedział wicemarszałek Maciej Szykuła.   

- Województwo Lubuskie 20 marca 2014 r. podpisało umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Strony zadeklarowały wolę współpracy przy realizacji na terenie województwa zadań dotyczących organizacji zajęć sportowych w pływaniu, wsparcia realizacji przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego  w szkołach podstawowych w systemie edukacji wczesnoszkolnej oraz organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym – dodał wicemarszałek Maciej Szykuła.

Zobacz prezentację wicemarszałka Macieja Szykuły

Dyrektor Biura Lubuskiej Federacji Sportu Bogusław Sułkowski zwrócił uwagę na fakt, że zaledwie 20 proc. polskich dzieci ma stały kontakt ze sportem. Liderem jest Holandia, gdzie 95 proc. dzieci objętych jest programem zajęć pozalekcyjnych. - Nie wygląda to najlepiej dlatego tak ważne są te programy. Cieszę się, że możemy je realizować w naszym woejwództwie - dodał B. Sułkowski. 

Marta Michalak – Zastępca Dyrektora Lubuskiej Federacji Sportu omówiła szczegóły dotyczące programów „Umiem pływać” oraz „MultiSport”, a Prezes Szkolnego Związku Sportowego „Ziemia Lubuska” Zbigniew Bermes odpowiadał na pytania dotyczące programu „Mały Mistrz”.        

 

Charakterystyka realizowanych Programów

„Umiem pływać”

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych województwa lubuskiego. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania. Głównym celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, kształtowanie zdrowego stylu życia, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni. Program realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz gminami województwa lubuskiego. W 2014 roku na realizację Programu Samorząd Województwa przeznaczył kwotę 200 tys. zł, kolejne 200 tys. zł dołoży MSiT. Operatorem, czyli bezpośrednim realizatorem zadania, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert jest Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze.

Zajęcia w ramach Programu to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości rozwijania
i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcenie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

4 kwietnia 2014 roku rozpoczęła się realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na terenie województwa lubuskiego. Kursy rozpoczęli uczniowie z miejscowości w gminach: Brzeźnica, Bytnica, Dąbie, Dobiegniew, Drezdenko, Gubin gmina wiejska, Kłodawa, Kolsko, Kurowo, Lubsko, Nowogród, Santok, Sulechów, Świdnica, Świebodzin, Witnica, Wymiarki, Zabór, Zbąszynek, Zielona Góra.

Na basenach umiejętności zdobywa około 675 uczniów klas trzecich uzyskując kolejne stopnie: Rybka, Foka, Nurek, Delfinek. Zajęcia odbywają się w grupach do 15 osób. Obecnie zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów odbywają się na basenach w Drzonkowie, Zielonej Górze, Sulechowie, Świebodzinie, Gubinie, Żaganiu, Żarach, Wolsztynie oraz w Gorzowie Wlkp.

Kolejne grupy pływania uczyć się już będą w nowym roku szkolnym, tj. od września 2014 . Kursem objętych zostanie wówczas około 780 uczniów z 24 gmin. Zakłada się, że do końca roku w programie udział weźmie ponad 1400 dzieci z lubuskich podstawówek.

„MultiSport”

Program MultiSport adresowany jest do dzieci szkół podstawowych z klas IV – VI. Celem Programu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci
w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny
i harmonijny rozwój oraz zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych i wdrożenie do współzawodnictwa sportowego. Jednak najważniejszym celem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw obywatelskich, kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport. Program MultiSport jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, która ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach.

W organizację i finansowanie Programu zaangażowane są trzy podmioty: Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Samorząd Województwa Lubuskiego i samorząd lokalny. Rolą Gminy jest udostępnienie, nieodpłatne obiektów sportowych na potrzeby programu lub pokrycie kosztów ich wynajmu, pozostałe koszty ponoszą MSiT i samorząd wojewódzki w proporcji 50% do 50%.

Samorząd Województwa Lubuskiego na realizację zadania w 2014 roku przeznaczył kwotę
w wysokości 150.000 zł. Bezpośrednim realizatorem zadania, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego jest Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze. Program realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych, odbywających się na obiektach klubowych, gminnych, szkolnych, w zależności od możliwości gminnych jednostek samorządu terytorialnego (UG) i lokalnych/regionalnych ośrodków sportu (LOS/ROS).

Treningi odbywać się będą w grupach 20-osobowych w trzech 90-minutowych blokach (jednostkach treningowych) w tygodniu, prowadzonych przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

W ramach zadania planuje się objęcie wsparciem 34 grup po 15-20 osób każda, tj. ok. 680 osób.

„Mały Mistrz”

Główną ideą Programu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Istnieje realna potrzeba metodycznego i organizacyjnego wzmocnienia zajęć wychowania fizycznego
w klasach I – III szkół podstawowych. W ponad 90% szkół, zajęcia WF w klasach I – III prowadzone są przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dysponujących niewystarczającą wiedzą w zakresie kształtowania aktywności fizycznej. Celami stawianymi przed Programu są: poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III, pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych  zgodnych z nową podstawą programową or zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i współpracujący z nimi nauczyciele wychowania fizycznego otrzymają Program, którego realizacja zaspokaja w dużej części zadania, które postawiono przed szkołami podstawowymi w związku z wprowadzaniem nowej podstawy programowej.

Ideą Programu „Mały Mistrz” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania, a nie kolekcjonowania odznak sportowych potwierdzających zdobycie poszczególnych sprawności.

Program przeznaczony dla uczniów klas I - III obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów
z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, np. gimnastyk – tancerz, czy też saneczkarz – narciarz – łyżwiarz. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności
i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych, co w niczym nie ogranicza inwencji nauczycieli w realizacji Programu według własnej koncepcji związanej
z możliwościami danej placówki oświatowej. Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I – III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w sprawności Piłkarz realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki. Proponowane sporty i przykładowe umiejętności do opanowania przez uczniów w ciągu trzech lat:

Rowerzysta - Turysta:

-    umiejętność jazdy na rowerze; znajomość zasad bezpiecznego poruszania się
na rowerze; znajomość (w podstawowym zakresie) przepisów i znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na drogach;

-    w klasie III uproszczony test na kartę rowerową,

-    udział w wycieczkach turystycznych w obrębie miasta i okolicy oraz udział
w programowych wycieczkach turystycznych;

-    wykonanie mini-kronik;

-    bezpieczeństwo na trasach turystycznych.

Gimnastyk – Tancerz:

-    nabycie podstawowych umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej;

-    „trzymaj się prosto” – ćwiczenia korekcyjne i wiedza o prawidłowej postawie ciała;

-    zapoznanie się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi;

-    opanowanie prostych form tanecznych – tańców ludowych, „turniejowych” lub młodzieżowych oraz elementów rytmiki.

Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz: W zależności od możliwości oraz tradycji:

-    jazda na sankach z górki i po terenie płaskim, zabawy ze współćwiczącymi;

-    spacer na nartach biegowych połączony z lepieniem różnych form ze śniegu oraz mini zawody na nartach biegowych;

-    podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych po wyznaczonej trasie, mini zawody
z pokonywaniem przeszkód;

-    jazda na łyżwach – elementy „Błękitnej sztafety” i „Złotego krążka” (patrz Kalendarz Imprez SZS);

-    wiedza z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu.

Piłkarz – Nożny/ Ręczny/ Koszykarz/ Siatkarz:

-    opanowanie podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę; udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej” oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;

-    podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowania i organizacji zabaw i gier sportowych.

Lekkoatleta:

-    nabycie umiejętności związanych z biegami, skokami i rzutami spójnych z podstawą programową WF dla klas I – III,

-    udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych,

-    zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów na stadionach i w terenie.

Pływak – Wodniak:

-    podstawy nauki pływania; udział w szkolnych zawodach pływackich;

-    w miarę możliwości zapoznanie z kajakami, żaglówkami, z windsurfingiem;

-    zasady bezpieczeństwa w wodzie i na akwenach wodnych,

-    higiena kąpieli na pływalniach krytych i otwartych,

-    ekologia – racjonalne gospodarowanie wodą.

Tenisista – ziemny i stołowy;

Badmintonista.

Województwo Lubuskiego na powierzenie realizacji zadania w 2014 roku przeznaczyło 150.000 zł. Kolejne 150.000 zł operator zadania, wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert tj. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Lubuska” w Zielonej Górze  na jego wykonanie otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wsparciem planowane jest objęcie 164 szkół i ok. 236 klas z obszaru całego województwa, czyli ponad 3.500 dzieci, przy założeniu 15 osobowych klas.

 

Inne zadanie realizowane przez Województwo Lubuskie w zakresie upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży

„Lubuski Mundial Funduszy Europejskich”

Samorząd Województwa Lubuskiego w bieżącym roku kontynuuje zapoczątkowaną w 2012 roku realizację zadania publicznego mającą na celu organizację rozgrywek dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego.         

W 2012 roku przy współpracy z Szkolnym Związkiem Sportowym „Ziemia Lubuska” realizowany był cykl rozgrywek w piłce nożnej pn.: Organizacja turnieju „Euro-Gim 2012 – gramy o fundusze europejskie”. Turniej miał na celu aktywne włączenie się w kampanię promującą piłkarskie mistrzostwa Europy – EURO 2012. Zadanie adresowane było do uczniów szkół gimnazjalnych z całego regionu.
W sumie”w rozgrywkach udział wzięło 149 drużyn dziewcząt i chłopców, 1490 uczestników.

W roku 2013 zrealizowano  zadanie mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, turniej pn. Wojewódzki Turniej Koszykówki „Basket-Gim – kosz funduszy europejskich”. Tym razem gimnazjaliści rozgrywali mecze koszykówki, w których łącznie wzięło udział 770 młodych zawodników. Celem zadania była popularyzacja koszykówki wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie aktywności fizycznej gimnazjalistów. W turniejach eliminacyjnych, które odbyły się
na terenie całego województwa, na obiektach współfinansowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  wystąpiły 43 drużyny dziewczęce oraz 44 chłopięce. Do finału, który rozegrany został w dniu 14 czerwca 2013 r. w Rzepinie awansowały po cztery najlepsze drużyny zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Najlepsze zespoły otrzymały cenne nagrody ufundowane przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W roku 2014 roku Województwo Lubuskie w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, powierzyło Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Lubuska” w Zielonej Górze do realizacji kolejną edycję rozgrywek w piłce nożnej, jak co roku przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Lubuski Mundial Funduszy Europejskich”. Kwota dofinansowania wyniosła 25.000 zł.

Lubuski Mundial Funduszy Europejskich organizowany jest oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców w  okresie 10 kwietnia – 28 czerwca 2014 roku na 3 szczeblach rozgrywkowych:

-         eliminacje powiatowe do 5 maja 2014 r.   

-         eliminacje ponadpowiatowe od 10.05 do 10.06.2014 r.

-         półfinały od 12.06 do 24.06.2014 r.

Finał Wojewódzki zaplanowany został na 28.06.2014 w Zielonej Górze, podczas obchodów Dni Województwa Lubuskiego.

Mecze odbywać się będą na obiektach typu „Orlik”. W turnieju udział weźmie blisko 1 000 gimnazjalistów z obszaru całego województwa, a do finału awansują po 4 najlepsze zespoły wśród dziewcząt i chłopców. Każdy uczestnik turnieju, począwszy od eliminacji ponadpowiatowych otrzyma pamiątkową koszulkę z logo turnieju ufundowaną przez: Europejski Fundusz Społeczny.  

Dla najlepszych szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Lubuski Regionalny Program Operacyjny oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Program „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”

W roku 2011 w Województwo Lubuskie zainaugurowało pilotażowy, autorski projekt pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej - Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”, celem którego jest stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania tej dyscypliny sportu oraz zaproponowanie mieszkańcom województwa lubuskiego alternatywnych form spędzania wolnego czasu w okresie wiosenno-letnim.

Uczestnikami Programu „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest współfinansowanie realizacji zadania
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia w formie pomocy finansowej. Każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednego zadania.

Rok

Wysokość środków z budżetu województwa

Ilość wybudowanych obiektów

2011

147.937

26

2012

173.339

29

2013

107.185

18

Razem

428.461

73

 

W 2014 roku dofinansowanych zostanie kolejnych 18 boisk do plażowej piłki siatkowej na łączną kwotę 108.000 zł.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedsięwzięcia zgodnie
z Programem wyniesie do 6.000 zł brutto i może być przeznaczona na: pokrycie kosztów zakupu i montażu następujących elementów boiska (słupki oraz tuleje, siatka, piasek, linie boczne i końcowe, tablice promocyjne) oraz pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem rozgrywek „Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej” w 2014 r.

Każdy z wnioskodawców, który otrzyma pomoc finansową na realizację programu zobligowany jest do przeprowadzenia na zrealizowanym przez siebie obiekcie otwartego „Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej”dla mieszkańców powiatu/gminy w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

Przystępując do realizacji programu wnioskodawcy zobowiązują się do:

1)   realizacji całego zadania w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2014 r., w tym:

-    wykonanie boiska zgodnie z parametrami technicznymi, określonymi w programie
w terminie do 30 czerwca 2014 r.,

-    rozegrania „Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej” w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

2)   zapewnienia ogólnodostępności obiektu bez pobierania dodatkowych opłat,

3)   zapewnienia utrzymania i funkcjonowania boiska powstałego w ramach programu minimum
w kolejnych 3 latach.

 

 

Zobacz również