Otwarcie ul. Podmiejskiej

Pobierz PDF
W piątek, 21.12.2012 r. wicemarszałek Maciej Szykuła brał udział w otwarciu ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. Projekt pt. „Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” został dofinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Gorzów Wlkp.

Całkowita wartość projektu (PLN): 7 729 498,41

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN): 7 684 212,70

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN): 1 550 636,45

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 18-09-2009

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30-11-2012                                   

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 30-12-2012

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Podmiejskiej od ronda Sybiraków do granicy Gorzowa. Dł. odcinka wynosi 906,37 m.

Zaprojektowano: jezdnię asfaltową o szer. 7,00 m,  chodnik o szer. 2,00 m i 1,50 m, ścieżkę rowerową o szer. min. 2,00 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. min. 2,50 m, 4 zatoki autobusowe oraz zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

Na dojeździe do ronda Sybiraków zaprojektowano 2 jezdnie i przeprojektowano wyspę dzielącą. Dla ruchu kategorii KR3 i nośności G3 zaprojektowano nawierzchnie: ul. Podmiejska - jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego, zatoka autobusowa - z betonu cementowego, parkingi i zjazdy z kostki betonowej brukowej, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe - z kostki betonowej brukowej, ścieżki rowerowe - z asfaltu piaskowego.

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową. Zaprojektowano obiekt typu SuperCor o konstrukcji z blachy falistej ocynkowanej, o dużej sztywności, współpracującej z gruntem zasypowym. Przekrój poprzeczny to konstrukcja otwarta, posadowiona na ścianach bocznych, wzmocniona żebrami w narożach i w kluczu, wyposażenie zgodne z Rozp. MTiGM (bariery ochronne, balustrady). Skarpy będą umocnione kostką granitową. Wykonana będzie sieć kanalizacji deszczowej, która odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe za pomocą wpustów do kolektora.

Wykonanie oświetlenia ulicznego: montaż słupów, opraw oświetleniowych, kablowa sieć oświetleniowa oraz ochrona od porażeń. Oświetlenie uliczne - za pomocą opraw LED, montowanych na wysięgnikach kątowych na słupach stalowych, montowanych na fundamencie. Wzdłuż pasa drogowego zaprojektowano nasadzenia w postaci niskich krzewów. Jedynym projektowanym gatunkiem drzewa jest jarząb w odmianie o wąskiej, strzelistej koronie. Drzewo zaprojektowano przy parkingu.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu na poziomie rezultatów długofalowych jest wyższa funkcjonalność i dobry stan układu komunikacyjnego ulicy Podmiejskiej i ronda Sybiraków umożliwiający podniesienie konkurencyjności miasta i regionu. Projekt wpisuje się w Priorytet I LRPO Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu; realizuje jego główne założenie - wzmocnienia konkurencyjności regionu poprzez inwestycje dotyczące infrastruktury transportowej. Również cel szczegółowy Priorytetu I - poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie - jest spójny z założeniami projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznie lepszego dojazdu do firm i instytucji, co umożliwi lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jest szczególnie ważne ze względu na wiele przedsiębiorstw ulokowanych w tym rejonie miasta. W wyniku przebudowy ulicy Podmiejskiej stan środowiska naturalnego ulegnie poprawie. Eliminacja licznych miejsc niebezpiecznych na przebudowywanej drodze wpłynie na poprawę sprawności ruchu i poprawę przepustowości, co skutkuje ograniczeniem emisji spalin i hałasu. W perspektywie dzięki realizacji projektu, modernizacji infrastruktury transportowej, wzrosną korzyści ekonomiczne dla regionu. Krótszy czas przejazdu w transporcie pasażerskim i towarowym oraz obniżone koszty czasu pasażerów i kierowców przyczynią się do wyższej konkurencyjności regionu. Stanowi to gwarancję długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego woj. lubuskiego.

Galeria: Przebudowa ul. Podmiejskiej

Zobacz również