Schowaj sidebar

BDO

Od dnia 1 stycznia 2020 roku wnioski dotyczące wpisu do rejestru BDO oraz wnioski aktualizacyjne należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej >>>

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego informuje, że nie jest twórcą systemu do obsługi rejestru BDO i nie odpowiada za utrudnienia związane z jego funkcjonowaniem. W przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie należy kontaktować się: z pomocą techniczną i merytoryczną tel. 22 34 04 050, lub z Ministerstwem Klimatu tel. 22 36 92 065


SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO:
 >>>OBOWIĄZEK REJESTRACJI<<<

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.


Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2019 r. podstawą do dokonania wpisu było złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określa załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1. w przypadku wszystkich podmiotów:

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Powinno zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a)
 uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b)
 dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c)
 wierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;

3. w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym -
zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

4
. w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenieo wpłacie tej kwoty;

5. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory -
informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

6. w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 Z późn. zm.) - nr konta Urzędu Miasta Zielona Góra 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

Informacja o sposobie umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań), są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umieszcza swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie może umieszczać tego numeru również na innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz nieumieszczenie nr rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł  zł do 1000000 zł (zgodnie z art.194 ust.1 pkt 5 i 5a Ustawy o odpadach).

Wpis do rejestru BDO dla podmiotów oferujących torby z tworzywa sztucznego

Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art.25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym informujemy, że ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) wypełnić Dział I wniosku o wpis, a pozostałe dane zaktualizują po
 1 stycznia 2020 r. kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy/aktualizacyjny.

Do załączonego wniosku rejestrowego prosimy dołączyć informację:

Wnioskuję o wpis do rejestru dla przedsiębiorcy prowadzącego jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w związku z art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Oświadczenie dla jednostek handlowych.


Ważne informacje:

  1. Powyższego wniosku nie składa przedsiębiorca, który posiada już numer rejestrowy BDO w zakresie innej działalności wymaganej wpisem. Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny dopiero gdy ukaże się aktualne rozporządzenie, gdzie będzie można wpisać wymagane dane (1 kwartał 2020 r.).
  2. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego może podlegać pod inne zakresy działalności wymagane wpisem (np. wytwarza odpady dział XII ) wówczas zobowiązany jest wypełnić wniosek ogólny uzupełniony o odpowiednie działy, który jest dostępny na stronie lubuskie.pl.
  3. W momencie ukazania się aktualnego wniosku (1 kwartał 2020 r.), który będzie zawierał wymagane dane dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego tj:
    – informację o rodzaju prowadzonej działalności,
    – informację o miejscu albo miejscach prowadzenia działalności

Wówczas ww. przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia wniosku aktualizacyjnego

Opłata rejestrowa i opłata roczna
 
Art. 57
1. Wpis do rejestru dla:
  1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3) wprowadzających pojazdy,
  4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
podlega opłacie rejestrowej.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej Dz. U. z 2018 r. poz. 184. Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422) zarządza się, co następuje:
§  1.  
1.  Rozporządzenie określa wysokość stawki:
1) opłaty rejestrowej,
2) opłaty rocznej
- należnych z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.  Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:
1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł.
3.  Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.

NUMER KONTA: na które należy wnosić opłaty związane z rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (opłata rejestrowa lub opłata roczna
Getin Noble Bank S.A. Centrala
Numer:
93 1560 0013 2067 4180 8000 0282  
Zarząd Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze


Cykl bezpłatnych szkoleń regionalnych „Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”Osoby do kontaktu w sprawie BDO

Wpisy z działów VII-XIII oraz wpisy z urzędu dot. dotyczące wydanych decyzji i wytwórców odpadów:

Grzegorz Opala 684565363, Stanisław Smykaj 684565527, Agnieszka Ziółkowska 684565450

Wpisy na wniosek (działy II-VI opłatowe):

Anna Dudzińska 684565458; Katarzyna Dobiecka 684565764