200 tys. zł na promocję poprzez sport

Pobierz PDF
Działasz w organizacji pozarządowej? Organizujesz wydarzenie sportowe w kraju lub za granicą, które mogą świetnie promować nasz region? Możesz wziąć udział w konkursie. Do rozdysponowania jest 200 tys. zł. - Wydarzenia sportowe i sportowcy to nasza marka znana w całej Polsce, a także na świecie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Oferty należy składać do 6 kwietnia br.

Zarząd Województwa Lubuskiego 13 marca br. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w zakresie działań sprzyjanych promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą. Na wsparcie powyższego zadania przeznaczona została kwota 200 tys. zł. O pieniądze mogą starać się lubuskie organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione. Konkurs został ogłoszony w BIP.

Oferty należy składać do 6 kwietnia br. w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Szczegóły na www.bip.lubuskie.pl.

Zobacz również