Turystyczne lubuskie

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Art of Wood z siedzibą w Zielonej Górze złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Turystyczne lubuskie.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać ma na stworzeniu studia nagraniowego w siedzibie stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu nagraniowego (laptop, drukarka, kamera, mikrofon), oraz nagrania serii 5 filmów promujących atrakcje turystyczne województwa lubuskiego. Nagranie filmów turystycznych ma przyczynić się do napływu turystów do regionu i zniwelowania skutków wystąpienia Covid-19 na działalność lubuskiej branży turystycznej.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lipca br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Art of Wood, z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 6 502,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3715/Oferta_Stowarzyszenia_Art_of_Wood_z_siedziba_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również