Marina i muzeum w Santoku otwarte

Pobierz PDF
Otwarcie muzeum w Santoku
Ważny dzień dla mieszkańców Santoka - w sobotę uroczyście otwarto marinę i Muzeum Grodu Santok. Przystań dla żeglarzy powstała ze wsparciem środków unijnych, a muzeum zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa.

W uroczystościach udział wzięli wicemarszałek Łukasz Porycki, członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak oraz przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Wioleta Haręźlak.

Łączą nas rzeki

Budowa mariny to projekt dofinansowany z programu współpracy Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach projektu „ Łączą nas rzeki”.

„Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina”

Partnerzy:

Gmina Rüdersdorf

Gmina Santok

Wartość dofinansowania: 1 740 011,50 mln EUR

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gmin Rüdersdorf i Santoka wraz
z jej zabytkami kulturowo-historycznymi poprzez budowę pierwszej infrastruktury turystyki wodnej w formie dwóch niewielkich marin. W ramach projektu zakupiono m.in. 15 sztuk rowerów trekkingowych wraz ze stojakami na rowery, 5 kajaków jednoosobowych i 15 kajaków dwuosobowych wraz z wiosłami, 5 sztuk łodzi turystycznych, 1 łódź turystyczną motorową. 

Gród Santok – strażnica i klucz królestwa

Celem głównym projektu jest stworzenie nowej, stałej wystawy w Muzeum Grodu Santok, filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, prezentującej dzieje grodu w Santoku w świetle najnowszych wyników badań  interdyscyplinarnych prowadzonych na grodzisku. Zwiększenie świadomości znaczenia dziejów grodu w Santoku oraz jego roli jako strażnicy królestwa na tle historii Polski, poszerzenie wiedzy o początkach powstawania państwa polskiego, a także rozbudzenie wśród mieszkańców regionu poczucia dumy z miejsca zamieszkania to niewątpliwe korzyści wynikające z realizacji tego projektu.

Podczas uroczystości odznaczono osoby, które miały wkład w postwanie muzeum. Odznaczenia odebrały:

* Dr Kinga Helena Zamelska-Monczak - absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. obroniła pracę doktorską pt. „Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza". W 2003 r. rozpoczęła pracę jako asystent w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, a od 2012 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Pracowni Wczesnego Średniowiecza lAiE PAN. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (Hiszpania, Niemcy
i Wielka Brytania). Autorka kilkudziesięciu artykułów. W swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką okresu wczesnego średniowiecza na terytorium Wielkopolski, zwłaszcza jej części północno-zachodniej i obszarze pogranicza. Jest również badaczką Santoka. Wyniki prowadzonych od 2007 r. badań archeologicznych na grodzisku prezentuje podczas lokalnych konferencji i wywiadów udzielanych w mediach oraz w wydawnictwach. Kierowała projektami: „Węzłowe problemy stratygrafii i chronologii wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku w świetle badań weryfikacyjnych" oraz „Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych". Od 2016 r. kieruje projektem „Człowiek a środowisko - warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorzawe wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku”. Brała udział w wielu projektach badawczych na terenie Województwa Lubuskiego. Do najważniejszych można zaliczyć: opracowanie wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej
z grodziska w Międzyrzeczu (1994-1996) i z podgrodzia w Santoku (1996-1999), analizę wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z grodu w Międzyrzeczu (2000-2003), analizę materiałów ceramicznych z nawarstwień późnośredniowiecznych grodziska Międzyrzecz (2004-2007), organizację i prowadzenie badań archeologicznych na grodzisku w Santoku, opracowanie materiałów
i przedstawienie wyników prac (2009-2012). Prowadziła lub brała udział w archeologicznych pracach terenowych w Santoku (pobieranie prób drewna do badań dendrochronologicznych w 1996 r., badania konstrukcji obronnych grodu, majdanu oraz reliktów kamiennej konstrukcji we wnętrzu grodu w latach 2007-2012) oraz w grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gliniku w latach 2011-2012.

* Dr Małgorzata Jadwiga Pytlak - absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Średniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń" w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1990 r. zatrudniona w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, aktualnie na stanowisku kustosza w Dziale Archeologii. Kieruje pracą Muzeum Grodu w Santoku. W obszarze jej zainteresowań znajdują się m.in. zagadnienia związane z dziejami ziem należących w średniowieczu do kasztelanii santockiej, a następnie do Nowej Marchii, badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnego klasztoru cysterskiego w Mironicach koło Gorzowa Wielkopolskiego, cmentarze późnośredniowieczne w Gorzowie Wielkopolskim i Strzelcach Krajeńskich oraz późnośredniowieczne naczynia ceramiczne.

Autorka książek: „Późnośredniowieczny cmentarz przy kościele św. Jerzego w Gorzowie Wielkopolskim" (2009) i „Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń" (2019) oraz kilkudziesięciu folderów wystaw, artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce archeologicznej. Była redaktorem naczelnym wydawnictwa „Custodia" - rocznika Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1996 r. brała udział, współkierowała lub prowadziła ponad 20 prac wykopaliskowych
na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, Strzelec Krajeńskich, Ośna Lubuskiego, Sulęcina oraz gmin: Dębno, Kłodawa i Lubiszyn. Prowadziła ponad 50 nadzorów archeologicznych. Prowadząc wykopaliskowe badania archeologiczne, realizując wystawy, publikując liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe wniosła istotny wkład w poszerzenie źródła wiedzy na temat najdawniejszej historii regionu. W Muzeum Grodu w Santoku prowadzi działalność edukacyjną przekazując wiedzę z zakresu historii i archeologii.

Do najważniejszych wykopaliskowych badań archeologicznych zaliczamy badania w Gorzowie Wielkopolskim - odkrycie kaplicy św. Urbana (1996-1997), odkrycie późnośredniowiecznego cmentarza przy kościele św. Jerzego (2006), w Strzelcach Krajeńskich - odkrycie fosy (2004), średniowiecznej karczmy (2010-2011) i średniowiecznego cmentarza (2014-2015). Popularyzatorka dziejów regionu lubuskiego od wczesnego do późnego średniowiecza w środowisku lokalnym, w regionie, wśród polskich i zagranicznych turystów. Zorganizowała i prowadziła liczne spotkania, cykle edukacyjne, lekcje muzealne, warsztaty oraz imprezy okolicznościowe o tematyce historycznej i archeologicznej dla uczniów szkół Gorzowa Wielkopolskiego, gminy Dębno i Santok.

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz Muzeum Lubuskiego został wsparty środkami z budżetu samorządu woj. lubuskiego kwotą ponad pół mln zł.

Finansowanie Wystawy w Santoku: (2018 – 2020)

Koszty projektu ministerialnego :

Instytucja finansująca

Ministerstwo KDzN

 

Urząd Marszałkowski

(wkład do projektu)

Razem

2019

160.000

107.108

267.108

2020

159.503

184.395

343.895

 

Razem koszty projektu

319.503

 

291.503

611.003

 Dodatkowe wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego (koncepcja projektowa, dokumentacja, wyposażenie sal i zaplecza) -  280.000. Ogółem Koszt wystawy: 891.003,00, w  tym Urząd Marszałkowski  -  571.503

 

Muzeum Grodu Santok w Santoku powstało w 1978 roku jako statutowy oddział Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. W 2018 roku obchodziło 40 - lecie istnienia. Prowadzone jest w ścisłej współpracy z Gminą Santok, która jest właścicielem obiektu. Podstawą współpracy jest porozumienie podpisane przy okazji powoływania muzeum. Gmina pokrywa koszty eksploatacji obiektu, bieżących remontów, natomiast muzeum odpowiada za działalność merytoryczną. Ta współpraca trwa nieprzerwanie od 1978 roku i stanowi wyjątkowy model partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a instytucją kultury.

Prace archeologiczne na grodzisku w Santoku prowadzone są już od lat 30. XX wieku. Po wojnie, pierwsze badania wykopaliskowe prowadzone przez polskich naukowców w Santoku miały miejsce w latach 50. XX wieku. Aktualnie badania archeologiczne prowadzone są przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Muzeum Lubuskim.

 

Galeria: Otwarcie mariny i muzeum w Santoku

Zobacz również