19 października 2020 r. - XXIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
XXIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
XXIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 19 października 2020 roku, godz. 11:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obradowano w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2019/2020. 
 6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku: instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2020 roku.
 8. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2020-30.06.2020.
 9. Sprawozdanie z realizacji Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 za okres 2018-­2019.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Województwo Lubuskie jednostkom samorządu terytorialnego w związku z COVID-19.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
 25.  Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji w sprawie utworzenia uzdrowiska i budowy pijalni wody zdrojowej w Łagowie.
 27. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI i XXII sesji Sejmiku.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad XXIV sesji Sejmiku.

  Obrady można było oglądać na https://nadaje.com/pl/video/u/sejmik-wojewodzki

Galeria zdjęć

Zobacz również