Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 17 grudnia 2020 r. o godz. 14:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
  3. Sprawy różne.

Zobacz również