Jest pozytywna opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2021 r.

Pobierz PDF
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinię o przedłożonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2021, uchwalenia WPF na lata 2021-2033 oraz możliwości sfinansowania ustalonego deficytu.

Skład orzekający RIO w Zielonej Górze po zbadaniu przełożonych dokumentów ustalił, że prognozowane dochody i wydatki budżetu województwa przedstawione zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych i sklasyfikowane według działów, rozdziałów  i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ustalono jednocześnie, że w uchwale zachowana została równowaga dochodów i wydatków. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła także możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie uchwały oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano:

- dochody w wysokości 534 mln zł

- wydatki w wysokości 556,6 mln zł

Deficyt budżetu kształtować się będzie na poziomie 22,2 mln zł i zostanie on w całości sfinansowany przychodami długoterminowego kredytu.

Zobacz również