Dotacje na remont zabytków

Pobierz PDF
Trwa nabór wniosków w konkursie na prace remontowo-konserwatorskie lubuskich zabytków. Dotację mogą otrzymać obiekty z terenu województwa lubuskiego. Nabór skończy się 31 stycznia.

- Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów.  Samorząd Województwa Lubuskiego od 2009 r. udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zachęcam do składania wniosków – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

O dotację ubiegać się może każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku np. jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne czy podmioty kościelne. Dotację można uzyskać m.in. na wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych czy odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, zewnętrznych drzwi, więźby dachowej i pokrycia dachowego.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.bip.lubuskie.pl – zakładka: Kultura/Ochrona Zabytków. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

ul. Podgórna 7 65- 057 Zielona Góra

lub

złożyć w Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze.

Decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią Urzędu lub data stempla pocztowego. Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej pod nr telefonu 68-45-65-297.

Zobacz również