Radni przyjęli „Strategię Polityki Społecznej"

Pobierz PDF
Dziś (29.03) Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił „Strategię Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030”. Za przyjęciem dokumentu głosowało 24 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

- Nad dokumentem pracowaliśmy cały 2020 r. Został powołany zespół, który pracował bardzo intensywnie. To dokument obszerny i solidnie przygotowany. Strategia to najważniejszy dokument dla regionu wyznaczający kierunki polityki społecznej na najbliższe lata. Jej misją jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, dopasowanych do zmieniających się potrzeb, a także rozwój skutecznych, zindywidualizowanych form wsparcia dla osób o specjalnych potrzebach, osoby niepełnosprawne, zależne, ubogie oraz dzieci i młodzież - mówił dyrektor ROPS Jakub Piosik.

Strategia poprzedzona została wnikliwą diagnozą społeczną, która pozwoliła wyodrębnić najistotniejsze problemy społeczne regionu i ich  adresatów:

  • Starzenie się populacji – Seniorzy,
  • Problemy psychospołeczne – Dzieci i Młodzież,
  • Problemy z wykonywaniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej – Rodzina,
  • Niepełnosprawność jako problem w wymiarze indywidualnym i społecznym - Osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
  • Osoby w kryzysie bezdomności.

W Strategii przyjęto następujące cele strategiczne i kierunki działania:

1. Poprawa jakości życia seniorów.

2. Doskonalenie systemu wsparcia dzieci i młodzieży.

3. Aktywna polityka prorodzinna.

4. Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi

5. Rozwój systemu wsparcia osób zależnych, w tym bezdomnych, opuszczających zakłady karne lub innych będących w kryzysie.

6. Doskonalenie zawodowe kadr pomocy i integracji społecznej.

7.  Wzmocnienie ekonomii społecznej jako czynnika aktywizacji mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030 dokumentuje zobowiązania wielu instytucji publicznych wobec osób i środowisk najbardziej narażonych na negatywny wpływ różnorodnych czynników. To właśnie ich potrzeby strategia uznaje za kluczowy aspekt polityki społecznej.

Strategia dostępna jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl


Podczas tego punktu, radne województwa dopytywały o konsultacje nad dokumentem oraz efekty poprzedniej strategii.    

 


Materiał: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Zobacz również