200 tys. na wsparcie rodziny, pieczy zastępczej i niepełnosprawnych

Pobierz PDF
Ruszają konkursy na działania w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Do wzięcia ponad 200 tys. zł.

- Dziś (23.03) Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia 4 konkursów w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Na realizację zadań przeznaczono łącznie kwotę 206 tys. zł – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.  

Celem konkursów jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” w obszarach:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób niepełnosprawnych”:

 • popularyzowanie wśród osób niepełnosprawnych możliwości ich zatrudniania;
 • wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych;
 • doradztwo zawodowe.

2. Pomocy społecznej - działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej”:

 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
 • doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych;
 • poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie;
 • wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”:

 • podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny;
 • wspieranie działań w obszarze pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka;
 • rozwój systemu pieczy zastępczej;
 • zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom kwalifikowanym do przysposobienia.

4. Przeciwdziałania narkomanii - działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”:

 • edukacja oraz profilaktyka w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;
 • leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna;
 • badania i monitoring dotyczący używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych.

Wszelkie informacje na temat ogłoszenia (wraz z załącznikami) oraz termin składania ofert znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/ oraz w aplikacji Generator eNGO.

Zobacz również