W Lubuskiem coraz więcej adopcji

Pobierz PDF
W 2020 r. w województwie lubuskim 99 dzieci znalazło rodzinne ciepło, opiekę i miłość. To dużo więcej niż w 2019 r., kiedy to swój dom znalazło 76 dzieci.

Wzrost orzeczonych przysposobień wynika z większej ilości dzieci zgłoszonych do ośrodków z uregulowaną sytuacją prawną. W dalszym ciągu znaczącym problemem jest znalezienie rodziny adopcyjnej dla dzieci powyżej 7 r.ż., licznych rodzeństw oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

Przypomnijmy, w lipcu 2020 r. Konwent Marszałków Województw RP zwrócił uwagę w drodze stanowiska na potrzebę podjęcia systemowych rozwiązań mających na celu przywrócenie możliwości zwiększenia adopcji krajowych oraz związanych z przemieszczeniem dzieci poza granice Polski, skutkujących zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują dwa publiczne funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze oraz niepubliczny Ośrodek Adopcyjny „Żar” w Żarach. Ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego działają na podstawie porozumienia podpisanego 31 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony w zakresie prowadzenia procedur adopcyjnych, w szczególności dotyczące działania terytorialnego i zasad współpracy.

Ośrodki adopcyjne realizują zadania w oparciu o ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w następujących obszarach:

  1. Kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka
  2. Kwalifikacja dzieci do przysposobienia
  3. Prowadzenie procedury przysposobienia
  4. Prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej
  5. Prowadzenia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  6. Promowanie idei adopcji
  7. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia oraz do prowadzenia rodzin zastępczych
  8. Udzielania wsparcia kobietom w ciąży, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Materiał: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Zobacz również