O rozwoju regionu ze zrzeszeniem gmin

Pobierz PDF
Dystrybucja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wśród gmin województwa lubuskiego, współpraca przy wdrażaniu założeń znowelizowanej Ustawy Prawo Wodne oraz budowa ścieżek rowerowych, to główne tematy spotkania Zarządu Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele z zarządem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

RPO dla gmin

Pierwszym tematem poruszonym podczas spotkania były środki unijne w ramach RPO Lubuskie 2020. Włodarze zwrócili szczególną uwagę na efektywność wydawania środków w odniesieniu do strategicznych celów województwa lubuskiego. Podkreślali, że ważne jest wspólne wytyczanie kierunków najważniejszych dla rozwoju regionu. – Potrzebne są spotkania z gminami, po to, żeby jak najlepiej rozwijać województwo i słuchać samorządowców. Trzeba rozmawiać – odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. Podkreślała także, że samorząd województwa ma jasną wizję rozwoju regionu, zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. – Jest Strategia i w tej chwili przygotowujemy jej ewaluację.  Nasza misja to Lubuskie -  zielona kraina nowoczesnych technologii. Mamy cztery priorytety: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, społeczna i terytorialna spójność regionu, dostępność transportowa i teleinformatyczna oraz region efektywnie zarządzany. To się przełożyło na cele. Mamy inwestycje priorytetowe.  SRWL ma też bezpośrednie przełożenie na Regionalny Program Operacyjny. Ponadto ze Strategii wynikają także inteligentne specjalizacje i one także maja wpływ na RPO oraz inne dokumenty strategiczne województwa lubuskiego – wyjaśniła marszałek. Poinformowała także, że monitorowana jest efektywność wdrażania środków unijnych i przygotowywane opracowanie w tym zakresie.

Włodarze gmin pytali także o możliwość realokacji środków w ramach programu.  Marszałek Polak wyjaśniła, że jest to możliwe, szczególnie w kontekście wchodzącej w życie nowelizacji ustawy wdrożeniowej. -  Chcemy realokować środki i zwróciliśmy się już z takim pomysłem do Ministra Rozwoju,  z przeciwdziałania bezrobociu na usługi społeczne. Chcemy też zwiększyć środki na dziedzictwo kulturowe. Na najbliższym konwencie marszałków chcę wywołać dyskusję na temat realokacji środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, żeby lepiej wydawać te pieniądze – podkreślała. Zaproponowała także wójtom i burmistrzom składanie wniosków w tym zakresie.

Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Wadim Tyszkiewicz zwrócił się z prośbą do zarządu o zrównoważony podział środków w ramach RPO tak, aby trafiały one nie tylko do najsilniejszych ośrodków. Wójt gminy Przewóz zaproponował utworzenie pakietu małych i średnich gmin.

Prawo Wodne ważne dla Lubuskiego

Jednym z tematów spotkania była także ustawa Prawo Wodne. – Mamy wiele problemów z wodą. Więc przydałby nam się pełnomocnik ds. wodnych, który byłby pośrednikiem pomiędzy gminami a samorządem województwa – mówił Wadim Tyszkiewicz. Prawo wodne to dla Lubuskiego niezwykle ważny dokument, chociażby z uwagi na ilość akwenów wodnych oraz rzek. Marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła, że zarząd województwa wystąpi do wojewody lubuskiego o przedstawienie planowanych działań w  zakresie wdrażania ustawy oraz harmonogramu wprowadzania zmian.

Ścieżki rowerowe w regionie

Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania była kwestia ścieżek rowerowych w regionie. Włodarze zwrócili się z prośbą o koordynowanie działań w gminach. – Obecnie robimy ewaluację wszystkich ścieżek rowerowych i przygotowujemy aplikację dla rowerzystów, która pozwoli sprawnie poruszać się jednośladem po regionie. Ta ewaluacja ma też służyć gminom, aby mogły połączyć trasy – odpowiedziała marszałek.

Podczas spotkania samorząd województwa reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek Romuald Gawlik oraz członek zarządu Alicja Makarska.

Zrzeszenie Gmin Województwa reprezentowali:

- Wadim Tyszkiewicz – prezes zrzeszenia, prezydent Nowej Soli,

- Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego,

- Ryszard Klisowski – Wójt Gminy Przewóz,

- Leszek Waloch – burmistrz Dobiegniewa,

- Bartłomiej Bartczak – burmistrz Gubina,

- Waldemar Górczyński - wójt gminy Pszczew,

- Józef Rubacha - burmistrz Szprotawy. 

Galeria: Zrzeszenie Gmin z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

Zobacz również