Wyniki konsultacji wstępnego projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Pobierz PDF
Proces konsultacji projektu strategii rozpoczął się 18 grudnia 2019 r. i zakończył w dniu 31 stycznia 2020 r. W tym okresie, podczas spotkań konsultacyjnych oraz na udostępnionych formularzach zebrano niemal 850 uwag do treści strategii.

W trakcie konsultacji odbyły się dwa otwarte spotkania: w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Łącznie wzięło w nich udział 237 osób. Zapisy strategii omawiane były także podczas posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego w dniu 23 stycznia 2020 r., spotkania z lubuskimi parlamentarzystami w dniu 27 stycznia 2020 r. oraz seminarium na Uniwersytecie Zielonogórskim, zorganizowanego przez Lubuski Sejmik Gospodarczy, Uniwersytet Zielonogórski oraz Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki (29 stycznia 2020 r.). Łącznie podczas powyższych spotkań zgłoszono 160 uwag/wniosków.

W okresie trwania konsultacji wpłynęło do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 98 formularzy zawierających łącznie 688 uwag/wniosków do projektu strategii. Wśród wniosków złożonych w poprawny sposób (na formularzu) większość stanowiły uwagi przekazane przez lubuskie jednostki samorządu terytorialnego (47 jst) oraz stowarzyszenia i fundacje (15 podmiotów, w tym lokalne grupy działania). Najwięcej uwag dotyczyło uwzględnienia w strategii określonych odcinków dróg i kolei.

Opis przebiegu konsultacji zawiera dostępne poniżej sprawozdanie.Zestawienie uwag zgłoszonych podczas otwartych spotkań konsultacyjnych oraz pozostałych spotkań zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast załącznik nr 2 stanowi zestawienie uwag/wniosków przekazanych w terminie konsultacji na formularzach.

  

SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Zobacz również