Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Województwa Lubuskiego 2030

Pobierz PDF
Ewaluacja ex-ante stanowi ocenę projektu Strategii Województwa Lubuskiego 2030 przyjętego przez Zarząd Województwa w dniu 10 grudnia 2019 r. Głównym celem przeprowadzonej ewaluacji była kompleksowa ocena projektu Strategii oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji w celu podniesienia jakości dokumentu.
Ewaluacja ex-ante jest oceną projektu strategii dokonywaną przed jego rozpoczęciem w celu poprawy jakości dokumentów programowych. Jej głównym zadaniem jest ocena przyjętej w ramach programu logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i wspólnotowym. Ewaluacja ex-ante stanowi podstawę do przygotowania ostatecznych wersji strategii. Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji ex-ante wynika z zapisów Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
 
Szczegółowej analizie poddano takie składowe elementy projektu SRWL 2030 jak: ocena kompletności diagnozy do projektu SRWL 2030 oraz trafności prognozy trendów rozwojowych; ocena spójności wewnętrznej dokumentu; ocena trafności wymiaru terytorialnego interwencji (głównie Obszary Strategicznej Interwencji) oraz ocena spójności zewnętrznej projektu SRWL 2030 z nadrzędnymi krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi.
 
Ewaluacja ex-ante potwierdza, że projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 jest dokumentem kompletnym. Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec regionalnych dokumentów strategicznych, Strategia (łącznie z załącznikami) zawiera wszystkie niezbędne elementy. W celu poprawy układu i czytelności dokumentu sugerowane jest wdrożenie kilku uzupełnień. Szczegółowe rekomendacje zawiera dokument pn. „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 - Raport końcowy”.
 

Zobacz również