SRWL: zaproszenie do udziału w konsultacjach

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Opinie i uwagi można składać w terminie od 12 maja do 2 czerwca 2020 r. za pomocą formularza konsultacyjnego.

Elektroniczne wersje projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z dnia 12 maja 2020 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 zostały zamieszczone poniżej, dokumenty te znajdują się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl (w zakładce „Rozwój regionu” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej). Poddawany konsultacjom projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 jest dokumentem zaktualizowanym na podstawie uwag wniesionych podczas konsultacji wstępnego projektu przeprowadzonych na przełomie grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

 

 

Termin i forma składania uwag

Opinie i uwagi można składać w terminie od dnia 12 maja 2020 r. do dnia 2 czerwca 2020 r., za pomocą dostępnego poniżej formularza konsultacyjnego, składając go:

  1. Drogą elektroniczną na adres: strategia@lubuskie.pl;
  2. Drogą korespondencyjną (w kopercie z dopiskiem: „Konsultacje SRWL 2030”) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Podgórna 7

65-057    Zielona Góra

  1. Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (UMWL)
    (w kopercie z dopiskiem: „Konsultacje SRWL 2030”).

UWAGA! Formy konsultacji obejmujące kontakt osobisty/ustny (w tym zgłoszenie ustne do protokołu) są ograniczone, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania konsultacji stanem prawnym, tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W sytuacji zniesienia ograniczeń możliwe będzie wniesienie uwag w formie ustnej do protokołu oraz zapoznanie z papierową wersją dokumentów w siedzibie Departamentu Urzędu wskazanej w punkcie 2., w sekretariacie (pokój 30) w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 – 15:30 (w poniedziałki: 08:00 - 16:00).

O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 2 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (pdf)

Projekt SRWL 2030 z dnia 12 maja 2020 r. (pdf)

Załączniki do projektu SRWL 2030 (pdf)

Formularz konsultacyjny (doc)

Zobacz również