Konkurs - Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne

Pobierz PDF
kierunek drogi strzałka w prawo lub w lewo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne".

1.   Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - działania edukacyjne.

2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 415 000 zł.

3.   Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu (jednym z celów statutowych organizacji musi być ochrona konsumentów).

4.   Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy (prawdopodobnie w połowie listopada) do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i  sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w siedzibie UOKiK, w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej UOKiK oraz na stronie www.ngo.pl.

5.   Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci muszą wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

6.   Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w  regulaminie należy przesłać na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs działania edukacyjne.

Nie otwierać przed 2 listopada 2020, godz. 10.00”

ub złożyć w kancelarii UOKiK pod tym samym adresem, która pracuje w dni powszednie w godzinach 8.15–16.15. Termin składania ofert upływa 2 listopada 2020 r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do UOKiK. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane.

Informacja o konkursie wraz z załącznikami w ponizszym linku:

https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4179

Zobacz również