XXVI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
XXVI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego 21 grudnia 2020 r.
XXVI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 21 grudnia 2020 roku, godz. 11:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok: odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowisk klubów radnych, odczytanie opinii komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji stałych, przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego do projektu uchwały, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego, głosowanie uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót  budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Województwo Lubuskie jednostkom samorządu terytorialnego w związku z COVID-19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Liwiuszowi Sieradzkiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Suwary „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Aleksandrze Elżbiecie Woźniak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wiesławowi Zaleszczakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 17. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad XXVI sesji Sejmiku.

Galeria zdjęć

Zobacz również