Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 18 grudnia 2020 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 18 grudnia 2020 r. o godz. 13.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
  3. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie za okres 01.01.2020-30.09.2020 r.
  4. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie za okres 01.01.2020-30.09.2020 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  8. Przyjęcie protokołów: nr 8/2020 z dnia 16 października 2020 r., nr 9/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. i nr 10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.
  9. Sprawy różne.

Zobacz również