Nabór ofert w obszarze integracji europejskich w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW

Pobierz PDF
Województwo Lubuskie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych m.in. z zakresu integracji europejskiej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Priorytetowe obszary zadań publicznych określane są corocznie w Programie współpracy (https://files.lubuskie.pl/sites/1/wiadomosci/15963/files/program_wspolpracy_wojewodztwa_lubuskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2021_roku.pdf ).

W ramach współdziałania z podmiotami Programu, Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w 2021 roku wdrażać będzie zadanie: działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, obejmujące w szczególności:

a) wymianę doświadczeń z partnerem zagranicznym (w szczególności z regionów partnerskich naszego województwa) w zakresie: promocji, edukacji, kultury;

b) wymianę dzieci i młodzieży mającą na celu aktywizację społeczeństwa do udziału w europejskich procesach integracyjnych;

c) organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, imprez sportowych, które w bezpośredni sposób przełożą się na konkretne korzyści współpracy (znalezienie nowych rozwiązań, stworzenie sieci kontaktów w celu osiągnięcia wspólnego celu, długotrwałego efektu spopularyzowania województwa lubuskiego jako kierunku wyjazdów gości zagranicznych);

d) integracja obcokrajowców w województwie lubuskim – preferowane zadania, mające na celu integrację obcokrajowców mieszkających w województwie lubuskim, w tym m.in. nauka języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych; rozpowszechnianie wiedzy nt. zatrudnienia/samozatrudnienia, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, pakiety zajęć pozalekcyjnych dla dzieci obcokrajowców, wydawanie informatorów etc.

 

W 2021 roku Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizuje zadania publiczne z zakresu integracji europejskiej. Całość kwoty zostanie rozdysponowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty).

 

Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

- łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

 

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok, do wyczerpania środków).


Ze względów proceduralnych wnioski należy składać do Urzędu na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem realizacji zadania publicznego! Wnioski, które pojawią się w Urzędzie
na kilka dni przed planowaną imprezą będą odrzucane z uwagi na zbyt późny termin wystąpienia
o środki.

Zobacz również