XXXI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
XXXI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - 26 kwietnia 2021 r.
XXXI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 26 kwietnia 2021 roku, godz. 11:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXXI zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich w 2020 r. oraz stan zaawansowania planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020.
 6. Informacja na temat sytuacji lubuskiego rolnictwa.
 7. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słubickiemu pomocy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Bogdaniec gmina Bogdaniec, oznaczonej działką nr 74/2.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0073 Torzym gmina Torzym, oznaczonej działką nr 169/3.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ludwikowi Ireneuszowi Lipnickiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad XXXI sesji Sejmiku.

Zobacz również