Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 23 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 23 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słubickiemu pomocy finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
 8. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, za okres 01.01.2020-31.12.2020.
 9. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie, za okres 01.01.2020-31.12.2020.
 10. Sprawy różne.

Zobacz również