Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych - 22 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030.
  3. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, za okres 01.01.2020-31.12.2020.
  4. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie, za okres 01.01.2020-31.12.2020.
  5. Przyjęcie protokołu nr 3/2001 z dnia 25 lutego 2021 r. i protokołu nr 4/2001 z dnia 25 marca 2021 r.
  6. Sprawy różne.

Zobacz również