Dziś Dzień Strażaka

Pobierz PDF
Zawsze gotowi nieść pomoc, na co dzień ratują zdrowie, życie i dobytek Lubuszan, dziś świętują! – Drodzy Strażacy, dziękujemy za waszą ofiarną służbę i ciężką pracę dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dziękuję Wam za poświęcenie i odwagę, z jaką na co dzień ratujecie ludzkie życie, zdrowie i mienie. W świecie dotkniętym pandemią pracujecie ramię w ramię z personelem medycznym i innymi służbami na pierwszej linii walki z koronawirusem. To dzięki waszej codziennej postawie strażacki mundur jest symbolem męstwa, odpowiedzialności i niezawodności, a lokalna społeczność może spać spokojnie. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian zawsze otacza Strażaków i ich rodziny swoją opieką. Nigdy nie zagaśnie

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Samorząd od województwa od wielu lat bardzo mocno wspiera zarówno państwową, jak i ochotniczą straż pożarną. - Wspieramy strażaków, ponieważ mamy do nich zaufanie, ale też dlatego, że nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zrealizowano 32 projekty o łącznej wartości 72 mln zł, dofinansowanie sięgało 49,4 mln zł. Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostały na: zakup sprzętu gaśniczego, budowę remiz, strażnic oraz jednostek straży pożarnej, wyposażenie ochotniczych jednostek straży pożarnej, doposażenie i modernizację jednostek straży pożarnej, zakup wozów strażackich oraz budowę systemów wczesnego ostrzegania.

Przykładowe działania w ramach LRPO 2007-2013:

 • Centrum ratownictwa medyczno- pożarowego - budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie; wartość całkowita: 5,2 mln zł, dofinansowanie: 2,9 mln zł
 • Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim; wartość całkowita: 2,6 mln zł, dofinansowanie 1,9 mln zł
 •  Budowa Strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego
  i ekologicznego w Nowej Soli;  wartość całkowita: 9 mln zł, dofinansowanie: 2,9 mln zł
 •  Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze (dwa etapy); wartość całkowita: 8,6 mln zł, dofinansowanie: 4,5 mln zł

Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich – zrealizowano 40 projektów na kwotę: 1,9 mln zł, w tym m.in. 24 identyczne projekty pt. „Ratownicy z certyfikatem w służbie Ochotniczej Straży Pożarnej” o wartości ok. 50 tys. zł każdy. Projekty były skierowane do strażaków, ochotników zrzeszonych w ochotniczych strażach pożarnych i miały na celu podniesienie umiejętności w zakresie ratownictwa i walki z żywiołem oraz  doposażenie miejscowych oddziałów ochotniczych straży pożarnych.
 • W ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – zrealizowano 2 projekty na kwotę: 99,5 tys. zł.
 • W ramach Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zrealizowano 1 projekt na kwotę: 425 tys. zł.

Inwestycje dofinansowane ze środków RPO Lubuskie 2020 to:

 1. Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wartość projektu: 10,9 mln zł Dofinansowanie: 9,5 mln zł
 1. Zakup samochodu strażackiego wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim. Wartość projektu: 1 mln zł Dofinansowanie: 850 tys. zł
 2. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Woda, Gmina Lubsko. Wartość projektu: 971 tys. zł Dofinansowanie: 825 tys. zł
 3. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary – Kunice. Wartość projektu: 252 tys. zł Dofinansowanie: 214 tys. zł
 4. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych dla OSP Janczewo. Wartość projektu: 758 tys. zł Dofinansowanie: 644,5 tys. zł
 5. Nowy sprzęt dla 18 lubuskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dofinansowanie z RPO Lubuskie 2020 o łącznej wartości 11,6 mln zł.

Dzięki środkom europejskim zakupione zostały 64 wozy bojowe dla OSP.

Samorząd województwa wspiera także Ochotnicze Straże Pożarne w ramach programu „Bezpieczny Strażak”. W 2020 roku na zakup sprzętu ochronnego w budżecie zapisano 300 tys. zł. Taka sama jest do wzięcia w 2021 roku. W 2020 roku straży ochotnicy wspierali seniorów w trudnym czasie pandemii. Akcję wsparł samorząd województwa. Kwota dofinansowania dla jednej jednostki wyniosła 10 tys. zł.

#FunduszeUE #UEPomaga #UEdlaLubuskiego

Zobacz również