Schowaj sidebar

 

Logo Lubuskie Talenty [840x304]

Projekt "Lubuskie Talenty - Program Stypendialny”, realizow. przez Departament Infrastruktury Społecznej UMWL, w okresie 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

 

Głównym celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 340 uczniów (K-140, M-120) lubuskich SP i LO szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2020/2021.

 

W wyniku podjętych działań do 31.08.2021 r. 340 uczniów (140 uczniów SP, klas VII- VIII i 200 LO, klas I-III) zrealizuje IPRE. Uczniowie w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie projektu uczniom przyznawane będą stypendia w wysokości 6 000 zł (SP) oraz 8 000 zł (LO) na okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy.

 

Działania projektu to m.in.:

 

- współpraca ze szkołami;

 

- przyznawanie wsparcia stypenddialnego;

 

- organizacja kampanii o charakterze edukacyjnym;

 

- monitoring i ewaluacja udzielonego wsparcia.

 .


Przy realizacji projektu będzie przestrzegana zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do pobrania: