Schowaj sidebar

1. Czy składając wniosek o przyznanie stypendium decyduje data stempla pocztowego?
NIE. Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do:
- Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, ul. Podgórna 7
lub
- Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski ul. I. Mościckiego 6
Wnioski można dostarczyć osobiście, bądź nadać w placówce pocztowej, niemniej jednak dokumenty, które wpłyną na jeden ze wskazanych powyżej adresów po 8 listopada 2019 r., nie będą rozpatrywane.
 
2. Czy uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyznanie stypendium?
TAK. O stypendium mogą ubiegać się jedynie uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych  
 
3. Czy uczeń będący mieszkańcem województwa lubuskiego, uczęszczający do szkół objętych projektem znajdujących się na terenie innego województwa może ubiegać się o stypendium w ramach projektu?
NIE. Uczęszczanie do szkoły zlokalizowanej na terenie innego województwa niż lubuskie uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.
 
4. Czy uczeń niebędący mieszkańcem województwa lubuskiego, ale uczęszczający do szkół objętych projektem znajdujących się na terenie województwa lubuskiego może ubiegać się o stypendium w ramach projektu?
TAK.  Aby ubiegać się o stypendium w ramach projektu, wystarczy uczęszczać do szkół zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego.
 
5. Czy należy spełniać wszystkie kryteria obowiązkowe, aby móc otrzymać stypendium?
TAK. Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe.  
 
6. Czy uczeń musi spełniać kryteria dodatkowe, aby móc otrzymać stypendium?
NIE. Aby otrzymać stypendium, uczeń nie musi spełniać żadnego z kryteriów dodatkowych. Kryteria dodatkowe są dodatkowo punktowane, co w konsekwencji pozwala na uplasowanie się ucznia na wyższym miejscu listy rankingowej.  
 
 
7. Czy, i w jaki sposób kserokopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem (świadectwo ukończenia roku szkolnego 2018/2019, kserokopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata/finalisty konkursów, olimpiad i/lub turniejów, itp.) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem?
 
TAK. Kserokopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu przez Wnioskodawcę lub dyrektora szkoły lub innego upoważnionego pracownika szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał uczeń, lub organ wydający dokument. Potwierdzenie następuje poprzez opatrzenie każdej zapisanej, zadrukowanej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i czytelnym podpisem (podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis)
 
8. Czy spełnienie kryterium dodatkowego, dot. konkursów olimpiad/turniejów będzie potwierdzał dyplom dołączony do wniosku?
NIE. Spełnienie kryterium dodatkowego zostanie potwierdzone wyłącznie poprzez dołączenie zaświadczenia (uzyskanego w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019) wydanego laureatowi lub finaliście przez organizatora konkursu / olimpiady / turnieju, który został zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko zaświadczenia z konkursów / olimpiad / turniejów związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT.
Dyplomy oraz inne zaświadczenia (uzyskane w konkursach szkolnych, gminnych lub powiatowych, a także olimpiadach i zawodach sportowych), nie potwierdzają spełnienia kryterium dodatkowego, co oznacza, że nie będą one brane pod uwagę (punktowane) podczas oceny wniosku.
 
9. Jakiego rodzaju  inne wsparcie stypendialne wyklucza możliwość uczestnictwa w projekcie?
Niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ICT, języków obcych
 
10. Czy stypendium może być wydatkowane na dowolny cel?
NIE. Co do zasady ponoszone wydatki muszą być zgodne z katalogiem wydatków znajdującym się w § 8  Regulaminu oraz  zgodne z celami edukacyjnymi i potrzebami naukowymi ucznia określonymi w Planie Rozwoju Ucznia
Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wszelkie wydatki ponoszone ze środków stypendialnych muszą być ponoszone w sposób efektywny i gospodarny, co oznacza, m. in. konieczność dokonywania zakupów z zachowaniem cen rynkowych.
 
11. Jakie dokumenty należy złożyć podczas naboru, aby ubiegać się o stypendium i gdzie mogę je znaleźć?
Ubiegając się o przyznanie stypendium należy złożyć jedynie:
1. Wniosek o przyznanie stypendium; 2. Plan Rozwoju Ucznia wraz z załącznikiem (kwestionariuszem osobowym kandydata na opiekuna dydaktycznego); 3. kserokopię świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
Ponadto Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dodatkowych punktów zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, tj.:
- kserokopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty konkursów, olimpiad    i/lub turniejów, dotyczących tylko przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych lub ICT, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 
12. Czy ocenę z religii oraz zajęć dodatkowych ujętych na świadectwie należy wliczać do średniej ze wszystkich ocen?
TAK. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 
13. Jakie przedmioty mogą zostać wykazane w ramach przedmiotów kierunkowych, z których należy wykazać średnią ocen na poziomie 5,0?
Zgodnie z Regulaminem są to przedmioty: matematyczno-przyrodnicze: matematyka, fizyka fizyka z astronomią, chemia, biologia, biologia z higieną i ochroną środowiska, przyroda, geografia, geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, przedmioty związane z technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, w szczególności: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe lub inne przedmioty z tego obszaru, języki obce.
Podajemy poniżej przykładowy wybór przedmiotów z najwyższą oceną na zakończenie roku szkolnego 2018/2019: np. fizyka, chemia, biologia, np. matematyka, j. niemiecki, informatyka np. j. niemiecki, j. angielski, geografia
 
14. Czy w roku szkolnym 2019/2020 jeden nauczyciel/pedagog szkolny/doradca zawodowy może w ramach projektu sprawować opiekę dydaktyczną nad kilkunastoma uczniami/uczennicami?
NIE. Zgodnie z  Regulaminem jeden opiekun dydaktyczny może sprawować opiekę dydaktyczną nad maksymalnie siedmioma uczniami.
 
15. Jaką rolę w procesie ubiegania się o stypendium odgrywa opiekun dydaktyczny?
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. września 2019 r. do czerwca 2020 r.), podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach.
Rolą opiekuna dydaktycznego jest:
1. sporządzenie wspólnie z uczniem lub zaakceptowanie sporządzonego przez Wnioskodawcę Planu Rozwoju Ucznia;

2. pomoc w realizacji Planu Rozwoju Ucznia, w tym przede wszystkim wskazanych  w nim celów edukacyjnych;

3. pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów przez Stypendystę;

4. wsparcie Stypendysty w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne;

5. monitoring osiągnięć edukacyjnych stypendysty;

6. przygotowanie na koniec roku szkolnego 2019/2020 sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego;

7. zaangażowanie w realizację zadań i czynności ze stypendystą, pisemne informowanie o zaistnieniu wymienionych w Regulamine przesłanek do pozbawienia stypendysty prawa do otrzymania stypendium                     

                                                                                                                                                                                                                                                                      
16. Czy technika wchodzi w zakres przedmiotów matematyczno-przyrodniczych?
NIE. Technika nie jest zaliczana do przedmiotów kierunkowych objętych projektem


17. Przez co rozumiemy rodzinę wielodzietną ?
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:


- w wieku do 18. roku życia,

- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.