RIO nie ma wątpliwości – budżet dobrze wykonany

Pobierz PDF
Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała wątpliwości – budżet województwa za rok 2019 został zrealizowany prawidłowo, a zatem uchwała Sejmiku w sprawie nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa jest nieważna.

Wczoraj, tj.  28 września Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdziło nieważność uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej nieudzielenia zarządowi województwa absolutorium z wykonania budżetu za roku 2019. Pisemne uzasadnienie decyzji mamy otrzymać dziś. Przypomnijmy, 8 września wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały do RIO złożyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Wskazała w nim, że Sejmik Województwa podejmując uchwałę o nieudzieleniu Zarządowi Województwa absolutorium z tytułu wykonania budżetu naruszył w sposób istotny art. 18 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa, gdyż podjął tę uchwałę w oparciu o ocenę działalności zarządu, który wykracza poza merytoryczną ocenę wykonania budżetu za rok 2019. - Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że jest ona bezprawna, ponieważ decyzja w sprawie absolutorium musi być bezwzględnie skutkiem wykonania budżetu – wyjaśnia marszałek. Budżet województwa został wykonany prawidłowo zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Uchwała budżetowa uzyskała pozytywną opinię RIO, niezależnego biegłego rewidenta i wszystkich komisji sejmikowych. W ramach prowadzonego postępowania inspektorzy RIO skrupulatnie skontrolowali wszystkie dokumenty związane z wykonaniem uchwały budżetowej oraz raz jeszcze samą uchwałę. Przesłuchali także marszałka województwa oraz skarbnika. Nikt z kolegium nie miał wątpliwości co do tego, że radni nie mogli podjąć takiej uchwały, ponieważ budżet był wykonany prawidłowo. Jest to ocena finansowa, a nie polityczna, a jednak ta ocena w sejmiku wykroczyła poza ramy finansowe. Nad absolutorium nie było żadnej debaty. Radni nie skierowali żadnych pytań i wniosków i uwag do zarządu województwa co do realizacji budżetu za 2019 rok – zaznaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

O nieważności podjętej przez radnych uchwały przekonany jest także poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki. -  Część radnych sejmiku województwa nie zapoznała się z przepisami prawa, na podstawie których działają w sejmiku województwa i które określają ich kompetencje. To spowodowało, że RIO, która stoi na straży finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego wydała decyzję unieważniającą podjętą przez nich uchwałę. Cieszę się, że organy państwowe działają w obszarze prawa, bo RIO doskonale wypełniła swoje obowiązki, a wydana przez nią decyzja wyraźnie potwierdza, że budżet województwa był dobrze przygotowany i dobrze zrealizowany - podkreślał poseł Sługocki.

Przypomnijmy, wcześniej – 16 września RIO negatywnie zaopiniowała uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Woj. Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w swojej ocenie wskazał, że budżet Województwa Lubuskiego za 2019 r. po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został wykonany. Niższe o 3 punkty procentowe wykonanie wydatków budżetu od wydatków planowanych nie może stanowić przesłanki do dokonania negatywnej oceny wykonania budżetu Województwa, tym bardziej, że Radni Sejmiku nie dokonali kompleksowej oceny zgodności budżetu uchwalonego i wykonanego oraz nie podjęli próby dokonania oceny przyczyn, które miałyby wpływ na takie a nie inne wykonanie budżetu. Rozpatrując merytoryczne podstawy braku udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa, Skład Orzekający ocenił, że nieudzielenie absolutorium nastąpiło z innych przyczyn niż z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Zobacz również