Schowaj sidebar

O programie
Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 – 2020 realizuje unijną strategię na rzecz inteligentnego, zrównoważonego  wzrostu  gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcia spójności  gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Jego głównym celem  jest  pogłębienie  integracji  mieszkańców  oraz  zwiększenie  atrakcyjności  i dostępności pogranicza.

Obszar wsparcia

ü  Polska: województwo lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim,

ü  Niemcy: trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia – Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiβe oraz dwa miasta wydzielone – Frankfurt nad Odrą i Cottbus. 

Budżet
Budżet  programu wynosi 100 mln EUR. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z czego 6 mln zostało przeznaczone na koszty zarządzania programem, a reszta na sfinansowanie projektów w czterech zakresach (priorytetach) tematycznych.

 

OP I    Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego
- 32 mln €

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

ü  tworzenie produktów, które ułatwiają dostępność wspólnego dziedzictwa naturalnego

ü  tworzenie i promocja wspólnych regionalnych, tematycznych ofert kulturowych i kulturowo – historycznych

ü  powiązanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez działania inwestycyjne i nie inwestycyjne

 

OP II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport
- 19 mln €

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

ü  przygotowanie i realizacja inwestycji w transgranicznie oddziałującą infrastrukturę drogową (połączenia do granicy), wraz ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż dróg kołowych

ü  koncepcje przygotowawcze

ü  wdrażanie nowych rozwiązań

 

OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji            - 10 mln €

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez opracowywanie i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia. Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

ü      kształcenie

ü      dokształcanie

ü      obszary przekrojowe

 

OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji       - 33 mln €

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami. Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

ü      przedsięwzięcia w zakresie administracji i społeczeństwa obywatelskiego

ü      przedsięwzięcia w zakresie gospodarki, nauki i badań naukowych

ü      przedsięwzięcia w zakresie usług publicznych

Regionalny Punkt Kontaktowy

W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego działa Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Działalność RPK:

ü   doradztwo dla potencjalnych beneficjentów, także w formie mobilnego Punktu Kontaktowego RPK

ü   informowanie potencjalnych beneficjentów ws. kryteriów i warunków uzyskania wsparcia w Programie m.in. poprzez konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe

ü   opiniowanie zgodności idei projektowych w ramach Programu

ü   udostępnianie dokumentacji programowej (program operacyjny, podręcznik Programu, wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów, wytyczne dotyczące informacji i promocji) dla wnioskodawców i beneficjentów

ü   doradztwo dla beneficjentów w czasie realizacji projektów

ü   pomoc w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych

ü   udział w spotkaniach informacyjnych nt. realizacji Programu i projektów oraz w wydarzeniach krajowych, regionalnych, subregionalnych w ramach INTERREG V A.

 

Lista zatwierdzonych projektów: https://interregva-bb-pl.eu/pl/bewilligte_projekte/

Kontakt:

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Finansów i  Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Wydział 53 –  Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG)
Dyrektor Instytucji Zarządzającej
Ursula Bretschneider
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel. +49 (0) 331 866 6570
faks: +49 (0) 331 27548-8070
e-mail: Ursula.Bretschneider@mdfe.brandenburg.de

Koordynator Krajowy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Zastępca Dyrektora
Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. +48 (0) 22 330 31 05
faks: +48 (0) 22 330 31 55
e-mail: Agnieszka.Gintowt-Dziewaltowska@mfipr.gov.pl

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgi
Kierownik Wspólnego Sekretariatu
Izabela Glišić
Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 335 60676 9950
faks: +49 335 606769959
e-mail: Izabela.Glisic@mdfe.brandenburg.de

ILB
Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia
Dyrektor Departamentu Christiane Droste
Babelsberger Straße 21
14473 Poczdam
Niemcy
tel. +49 (0) 331 660-1250
faks: +49 (0) 331 660-1234
e-mail: christiane.droste@ilb.de

Kontroler Krajowy – Wojewoda Lubuski
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Programów Europejskich i Rządowych
Dyrektor Agnieszka Świątek
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 (0) 95 711 52 45
faks: +48 (0) 22 711 53 00
e-mail: fundusze@lubuskie.uw.gov.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Aneta Ciesielska

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
fax: +48 68 3271429
tel. +48 68 4565257
e-mail: a.ciesielska@lubuskie.pl

Link do strony Programu: https://interregva-bb-pl.eu/pl/