Schowaj sidebar

Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020

O programie

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Program wspiera transgraniczne projekty, które przyczyniają się do rozwiązania zbieżnych problemów i podejmują wyzwania dotyczące rozwoju polsko–saksońskiego pogranicza. Wspólne sprawy najlepiej i najskuteczniej realizuje się z udziałem partnerów z obu państw członkowskich.

Obszar wsparcia

Polska: 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, miasto Jelenia Góra, 1 powiat w województwie lubuskim: żarski
Niemcy: 2 powiaty  (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia: Görlitz, Bautzen.

Budżet:
Budżet programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

OP 1 Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe - 21,7  mln EUR

Priorytet ten koncentruje się na wzmocnieniu spójności społecznej, zmianie postrzegania regionu i jego transgranicznego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Działania podejmowane w ramach tej osi prowadzą  do wzrostu atrakcyjności obszaru wsparcia, wspierają ochronę, rewitalizację, dostępność zabytków kultury, przemysłu i rzemiosła wraz z ich otoczeniem oraz polegają na polepszeniu infrastruktury kulturalnej. Wspierane są również przedsięwzięcia skierowane na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, takie jak wypracowanie wspólnych standardów i strategii ochrony i zachowania dóbr kultury, rewitalizacji i wspierania zabytków natury i kultury.

OP 2 Mobilność regionalna - 13,6 mln EUR

Celem tego obszaru tematycznego jest usprawnienie przejazdów przez granicę i skrócenie czasu podróży pomiędzy miejscowościami w pasie przygranicznym. Interwencja w ramach programu przyczynia się do wzrostu mobilności ludności, a co za tym idzie do większego ich udziału w życiu społeczno-gospodarczym obszaru wsparcia.

OP 3 Edukacja transgraniczna - 10,14 mln EUR

Celem działań prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy i uwzględniającej konieczne wzmocnienie potencjałów innowacyjnych. Założeniem jest tworzenie programów kształcenia dla szkół wyższych, jak również kształcenie zawodowe i ustawiczne zatrudnionych w zakresie kwalifikacji dostosowanych do wymagań polskich i niemieckich pracodawców w obszarze wsparcia. Wraz z nowymi programami nauczania wzrośnie także jakość kształcenia i szkoleń na wszystkich poziomach edukacji. Na każdym etapie kształcenia zwiększy się ilość czasu poświęconego na naukę języka niemieckiego/polskiego w celu pokonania bariery językowej. Do najważniejszych efektów tego priorytetu należy wzrost kompetencji i mobilności uczniów, studentów i absolwentów.

OP 4 - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny - 20,36 mln EUR

Wiele wyzwań stojących przed obszarem wsparcia można w sposób najbardziej efektywny rozwiązać w ramach współpracy transgranicznej. Kluczowa jest przy tym rola administracji publicznej i instytucji, które posiadają doświadczenie w tego typu działalności. Ich zadaniem jest tworzenie trwałych platform współpracy na obszarze wsparcia. W tym kontekście efektem realizacji programu jest lepsze zrozumienie funkcjonowania systemu prawno-administracyjnego sąsiada, a także inicjowanie działań mających na celu uproszczenie i ujednolicenie procedur. Efektem programu jesst intensyfikacja współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom, w tym naturalnym.

Lista zatwierdzonych projektów: https://pl.plsn.eu/realizowane-projekty

Kontakt:

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 048 222 500 130
e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG
Polska - Saksonia 2014-2020

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław
tel. 048 71 7580 980
fax: 048 71 7580 916
e-mail: kontakt@plsn.eu

Kontroler Krajowy – Wojewoda Lubuski
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Programów Europejskich i Rządowych
Dyrektor Agnieszka Świątek
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 (0) 95 711 52 45

Regionalny Punkt Kontaktowy
Saksoński Bank Odbudowy - Bank Wsparcia:

Sächsische Aufbaubank - Förderbank
Bahnhofstraße 24 
(Landratsamt Görlitz)
D-02826 Görlitz
Deutschland / RFN / Germany
tel. +49 (0)3581 66 390 91
fax: +49 (0)3581 66 3790 90
e-mail: kamila.kozlowska@sab.sachsen.de

Link do strony Programu: https://pl.plsn.eu/