Schowaj sidebar

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym była realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej  przeznaczonych zostało łącznie 7,75 mld euro.  Polska alokacja na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyniosła 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostało przeznaczonych przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 stanowiły kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III w okresie programowania 2000-2006 (w Polsce od 1 maja 2004 r.).Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana była za pomocą 3 typów programów operacyjnych:

- współpracy transgranicznej,

- współpracy transnarodowej,

- współpracy międzyregionalnej.
 

Programy EWT 2007-2013 w Województwie Lubuskim

Województwo Lubuskie w latach 2007-2013 uczestniczyło w następujących programach w ramach poszczególnych komponentów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

Współpraca transgraniczna:

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 

Współpraca transnarodowa: 

Region Morza Bałtyckiego [ang. akronim BSR] – obejmujący całe terytorium Polski oraz inne państwa jak: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony) Europa Środkowa - obejmujący całe terytorium Polski oraz inne kraje jak: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony);

Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE - INTERREG IV C.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 

Cel Programu:

wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej.

Osie priorytetowe:

1. Oś priorytetowa 1 - Rozwój transgraniczny.

2. Oś priorytetowa 2 - Transgraniczna integracja społeczna.

3. Oś priorytetowa 3 - Pomoc techniczna.

 Uprawnieni wnioskodawcy (po stronie polskiej) m.in.:

Jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla (województwa, powiaty, gminy), ich związki i stowarzyszenia, instytucje kultury, muzea, biblioteki, szkoły wyższe, kościoły i inne związki wyznaniowe, izby.

 Wysokość wsparcia:

 Do 85% wydatków uznanych za kwalifikowalne ze środków EFRR.

 Zasady wsparcia:

1. Projekt realizowany jest wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich oraz spełnia co najmniej dwa z poniżej przedstawionych kryteriów: 

- wspólne przygotowanie
- wspólna realizacja
- wspólny personel
- wspólne finansowanie projektu.


2. W projekcie bierze udział co najmniej dwóch partnerów

(m.in. po jednym z Polski i z Niemiec).


3. Projekt charakteryzuje się wpływem transgranicznym.

 

  

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Cel Programu:

Pokonywać granice: redukcja niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia.
 

Osie priotytetowe:

1. Oś priorytetowa 1 - Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.
2. Oś priorytetowa 2 - Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki.
3. Oś priorytetowa 3 - Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji.
4. Oś priorytetowa 4 - Pomoc Techniczna.

 Uprawnieni wnioskodawcy (po stronie polskiej) m.in.:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe non profit, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu.

 Wysokość wsparcia: Do 85% wydatków uznanych za kwalifikowalne ze środków EFRR.

Zasady wsparcia:

1. Projekt realizowany jest wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich oraz spełnia co najmniej dwa z poniżej przedstawionych kryteriów:

- wspólne przygotowanie
- wspólna realizacja
- wspólny personel
- wspólne finansowanie projektu.

2. W projekcie bierze udział co najmniej dwóch partnerów (m.in. po jednym z Polski i z Niemiec).
3. Projekt charakteryzuje się wpływem transgranicznym.